Hannah + taylor

hudson loft, los angeles, CA
Photographer: Christine Skari